+32 (0)14 53 82 50 info@s-partners.be
Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden S-Protection bv – Vergunning FOD Binnenlandse Zaken 16.0276.12 – versie van 05/06/2019.

1. Algemeenheden:

Al de prestaties van S-Protection worden afgesloten op basis van onderhavige algemene voorwaarden, alsmede de bijzondere voorwaarden als bijlage aan de overeenkomst.

a. De eigen voorwaarden van de onderschrijver, welke hij van toepassing zou wensen te verklaren op de vermelde overeenkomsten en de aan het sluiten daarvan voorafgaande stadia, zijn niet van toepassing, tenzij de firma S-Protection deze voorwaarden, geheel dan wel gedeeltelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

b. Indien met betrekking tot de te verlenen diensten twee overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste in dagtekening.

c. S-Protection en de onderschrijver worden hierna gezamenlijk de “Partijen” genoemd, en afzonderlijk een “Partij” genoemd.

 

2. Offertes:

De offertes van S-Protection zijn slechts geldig tijdens de aangegeven optietermijnen en worden pas definitief na ondertekening door de bevoegde personen van beide Partijen. Deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle offertes.

 

3. Personeel:

Het personeel dat bij de onderschrijver met de bewakingsopdrachten belast is, zal voldoen aan de door de wet private veiligheid van 2 oktober 2017 (en haar uitvoeringsbesluiten) opgelegde vereisten. Tijdens deze prestaties is het personeel onderworpen aan de controle en het toezicht van een gespecialiseerde dienst.

Daarnaast verplicht de onderschrijver zich het bedrijf op een goede wijze in de gelegenheid te stellen de overeengekomen diensten en werkzaamheden te verrichten. Daartoe behoort onder meer het verstrekken van voldoende informatie voor het bepalen van de noodzakelijke werkzaamheden. Bij het ontbreken van specifieke instructies zal S-Protection de opdracht uitvoeren aan de hand van eigen opgemaakte algemene instructies. De onderschrijver is steeds verantwoordelijk voor het doorgeven van contactpersonen die op korte termijn bereikbaar zijn.

 

Onafhankelijkheid van het personeel en uitvoering van de diensten:

a. Het personeel van S-Protection is niet contractueel aan de onderschrijver verbonden.

b. De onderschrijver neemt er nota van dat het verboden is zich aan het personeel van S-Protection afhankelijk te maken alsook van enig personeelslid van de Onderschrijver en zal in overeenstemming daarmee handelen. Indien de onderschrijver hierop inbreuk zou doen, zou hij uit hoofde hiervan alle verantwoordelijkheid opnemen die hieruit voor S-Protection zou voortvloeien.

c. Indien personeel van het bedrijf een strafbaar feit ontdekt, wordt dat aan de onderschrijver gerapporteerd. De beslissing tot het doen van aangifte zal door het personeel van het bedrijf alleen ten verzoeke van de onderschrijver en onder verantwoordelijkheid van de onderschrijver worden gedaan. De onderschrijver vrijwaart het bedrijf en zijn personeel voor alle aanspraken van derden, ter zake van een dergelijke aangifte, ongeacht of het bedrijf zijn personeel met betrekking tot de aangifte enig verwijt kan maken.

d. Indien de bewakingsagent een situatie ontdekt die kan leiden tot schade (zowel stoffelijke als lichamelijke) en indien de veiligheidsmaatregelen in het contract hiervoor geen duidelijke instructie bevatten, zal de bewakingsagent zelf beslissen over de te nemen acties ter voorkoming of beperking van de schade, zonder dat de bewakingsagent of S-Protection aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het al dan niet uitvoeren van deze acties noch voor de keuze van de maatregelen die hij hiervoor nodig acht. De onderschrijver zal geen taken of opdrachten geven aan het personeel van S-Protection zonder overleg met een verantwoordelijke van S-Protection.

e. De bewakingsagenten van S-Protection hebben het recht zich te laten bijstaan door officiële hulp- en of interventiediensten wanneer zij dit nodig achten. De interventiekosten van deze diensten zijn steeds ten laste van de onderschrijver. De hoogdringendheid en ernst van een eventuele interventie in acht genomen, zal S-Protection betreffende de noodzaak en gevolgen van deze bijstand eerst overleggen met de onderschrijver voor zover deze bereikbaar is op het moment van het incident.

f. Elke activiteit die door het personeel van S-Protection wordt uitgevoerd, en die een behandeling inhoudt van machines of materiaal van de onderschrijver of van een derde, wordt uitgevoerd in naam, voor rekening, en onder volledige verantwoordelijkheid van de onderschrijver, zonder mogelijkheid van verhaal tegen S-Protection.

g. Het materiaal van S-Protection bij de onderschrijver blijft eigendom van S-Protection met uitzondering wanneer het materiaal door de onderschrijver bij S-Protection aangekocht is. De goederen welke echter door onderschrijver bij S-Protection werden aangekocht blijven eigendom van S-Protection tot op het ogenblik van algehele betaling.

h. Indien voor uitvoering van de taken door het personeel van S-Protection gebruik wordt gemaakt van de voertuigen van de onderschrijver zal de volgende regeling van toepassing zijn:

– De passagiers van het voertuig zijn gedekt door de BA -verzekering van de onderschrijver.

– Indien schade wordt veroorzaakt door een fout van S-Protection ten gevolge van het gebruik van voertuig van de onderschrijver, komt S-Protection tussen voor het bedrag van de vrijstelling dat werd bepaald in de polis” BA-voertuigen” van S-Protection.

S-Protection komt eveneens tussen voor de eigen schade aan het voertuig voor zover deze schade niet gedekt is in omnium.

Er zal geen regres worden uitgeoefend tegen S-Protection door de verzekeraar “BA-voertuigen”.

i. De onderschrijver ziet ervan af een bewakingsagent van S-Protection aan te werven tijdens de duur van de overeenkomst, evenals de twaalf (12) maanden die volgen op het einde van de overeenkomst. Bij inbreuken op deze bepaling is automatisch een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd overeenkomend met twaalf (12) maanden salaris van de betrokken bewakingsagent, dit onverminderd het recht van S-Protection om eventueel een hogere schadeloosstelling te eisen.

j. S-Protection behoudt zich het recht voor om op elk moment de werknemers te wijzigen die het heeft toegewezen voor de uitvoering van het contract. De onderschrijver kan S-Protection vragen om een personeelslid van S-Protection dat werd toegewezen voor de uitvoering van het contract, te veranderen, maar de uiteindelijke beslissing ligt volledig bij S-Protection. Personeelswijzigingen moeten schriftelijk worden gevraagd aan S-Protection. Die aanvragen moeten voldoende en transparant gemotiveerd zijn.

 

 

5. Arbeidsvoorwaarden:

De onderschrijver verbindt zich ertoe het personeel van S-Protection te laten werken in arbeidsvoorwaarden overeenstemmend met het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming, CODEX Welzijn op het Werk en de Welzijnswet.

De onderschrijver zorgt ervoor dat S-Protection op de hoogte gesteld wordt van alle mogelijke risico’s en gevaren zodat S-Protection de nodige preventieve maatregelen kan nemen. Indien er bestaande Nood-en Evacuatieplannen bestaan alsook Risico-Inventarisatie en Analyses wordt een kopij van deze over gemaakt aan S-Protection. De onderschrijver vermeld S-Protection welk de verplicht te gebruiken Persoonlijke en Collectieve Beschermingsmiddelen (PBM/CBM) zijn.

Specifieke PBM’s of CBM’s worden indien niet anders contractueel bepaald door de onderschrijver voorzien. De onderschrijver staat in voor specifieke veiligheidsopleidingen indien deze van toepassing zouden zijn.

Er moet een plaats voorzien worden voor het bewakingspersoneel; deze moeten beschikken over een tafel, een stoel, verlichting en verwarming alsook kunnen gebruik maken van de sanitaire installatie.

Teneinde hulp/interventiediensten te kunnen oproepen dient de onderschrijver de nodige communicatiemiddelen ter beschikking te stellen. Indien deze niet ter beschikking zijn dient de klant S-Protection hiervan in te lichten en wordt er in overleg een communicatiemiddel voorzien

 

6.Prestaties:

Volgens de bepaling van de cao van paritair comité 317 bedraagt elke prestatie per agent minimum 4 uur met een maximum van 12 uur per prestatie. Indien dezelfde agent langer dan 12 uur dient aanwezig te zijn en dit te wijten is aan een verlenging op het laatste moment wat niet toelaat om tijdig een nieuwe agent te plaatsen is er een toeslag overuur van 50% vanaf het 13e gestarte uur.

 

7. Verantwoordelijkheid en verzekering

a. S-Protection staat slechts in voor de schade berokkend door of te wijten aan de nalatigheden van haar personeel, voor zover deze gedekt zijn door de verzekeringspolissen die zij onderschreven heeft, in voege op het ogenblik van het schadegeval. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade indien de onderschrijver onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door het bedrijf te verlenen diensten of werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd.

b. De prijzen van S-Protection zijn berekend, rekening houdend met het feit dat haar verantwoordelijkheid beperkt is tot deze gevallen en dat slechts een vordering tot schadevergoeding kan ingediend worden in de mate van de dekkingen voorzien in bedoelde polissen. De aansprakelijkheid van S-Protection volgens of in verband met een met de S-Protection gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen.

c. S-Protection is gedekt door een “verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid”, overeenkomstig het K.B. van 12 november 2017, voor de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels en de schade aan goederen ten nadele van derden.

d. Op verzoek zal S-Protection een verzekeringsattest ter beschikking stellen aan de onderschrijver.

e. In geval van wijziging van de verzekeringsvoorwaarden, zal een overeenkomstig amendement, met onmiddellijke uitwerking, aan bovenvermelde bepalingen aangebracht worden. Om recht te hebben op schadevergoeding, moet iedere schade binnen de 3 werkdagen per aangetekend schrijven aan S-Protection bekend gemaakt worden.

f. S-Protection is verbonden door een middelenverbintenis. S-Protection is enkel aansprakelijk voor de correcte uitvoering van de opdrachten vermeld in het contract.

g. De onderschrijver zal volledig en voldoende bewijs dienen te leveren dat de schade ontstaan is door een fout van S-Protection evenals van de grootte van de schade. Verloren productie-uren evenals elke andere indirecte schade zal nooit in aanmerking komen voor vergoeding.

S-Protection is gemachtigd, na ondertekening van het contract, haar verplichtingen te schorsen indien volgende omstandigheden de uitvoering ervan verhinderen: oorlog, terroristische aanslagen, mobilisatie, opeising, verbeurdverklaring, monetaire beperkingen of andere overheidsmaatregelen, oproer, rellen, algemeen gebrek aan goederen, verlies van een grote hoeveelheid materiaal, energieproblemen, het in gebreke blijven van de erkende telefoon/internet providers, het in gebreke blijven van de leveranciers, vertragingen in hun leveringen ten gevolge van bovenvermelde omstandigheden, brand, ongevallen, sociaal conflict of andere sociale beroeringen zoals een onverwacht tekort aan arbeidskrachten, alsmede alle andere omstandigheden die buiten de invloedssfeer van S-Protection liggen en door haar niet te voorzien noch te mijden waren, alsook fouten, nalatigheden en schade berokkend door derden. Na het verdwijnen ven de oorzaak van de schorsing, behoudt S-Protection zich het recht om haar diensten te hervatten en het contract te verlengen met een tijdsduur gelijk aan die van de stopzetting van haar diensten.

h. Schade die het gevolg is van de noodzaak tot vervanging van sleutels en/of sloten doordat het personeel van het bedrijf sleutels en dergelijke die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan het bedrijf werden toevertrouwd, is kwijtgeraakt, is beperkt tot een bedrag van 9.000 euro per gebeurtenis. Na het bekend maken van het kwijtraken of verloren gaan van de sleutels verplicht de onderschrijver zich binnen de 48 uren zorg te dragen voor vervanging van sleutels en sleutelsystemen. S-Protection is niet aansprakelijk voor schade die na het verstrijken van de 48-uren termijn ontstaat doordat onbevoegden zich met verloren- of kwijtgeraakte sleutels toegang tot de locaties, waarop de overeenkomst betrekking heeft, hebben verschaft.

i. Bij een eventuele aanwezigheid van bewakingspersoneel van een andere bewakingsonderneming dienen de taken enverantwoordelijkheden duidelijk en schriftelijk vooraf bepaald en gescheiden te worden.

j. Elke Partij verbindt zich ertoe alle maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid van alle informatie die door de andere Partij wordt verstrekt te behouden, zowel tijdens de voorbereidingsfase als tijdens de uitvoering van het contract, als na afloop ervan. Deze wederzijdse verplichting betreft zowel informatie in fysieke vorm (bestelbon, contracten en bijlagen, andere documenten, brochures, procedures, instructies, enz.) als in immateriële vorm (verbaal, elektronisch, audiovisueel, enz.), en betreft ook de bescherming van de persoonsgegevens en bedrijfsgeheimen.

 

8. Prijsverhoging:

a. Alle tijdelijke diensten, installaties en goederen niet voorzien in de overeenkomst, zijn onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden en onderhevig aan een prijsvermeerdering tegen de in voege zijnde prijzen.

b. De prijzen zullen verhoogd worden bij elke stijging van de index der consumptieprijzen.

c. S-Protection houdt zich het recht voor haar prijzen aan te passen om andere redenen dan deze in verband met de index, onder invloed van andere gebeurtenissen dan deze die in aanmerking komen voor het bepalen van de index, maar die haar kostprijs zouden verhogen en dit mits rechtvaardiging. Alle rechten en kosten die worden opgelegd door de op het ogenblik van de prestaties in voege zijnde wetten, zijn ten laste van de Onderschrijver.

9. Betaling:

Mits anders overeengekomen zijn de facturen van S-Protection betaalbaar op uiterlijk 14 dagen factuurdatum. Bij gebreke aan betaling is er, onverminderd alle andere rechten en vorderingen van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een nalatigheidinterest verschuldigd gelijk aan 8% op jaarbasis.

Tevens zal van rechtswege een forfaitaire vergoeding van 10% verschuldigd zijn op het openstaand factuurbedrag met een minimum van 50,00 € ter dekking van de administratiekosten. Klachten en betwistingen betreffende facturering moeten binnen de 8 werkdagen en per aangetekend schrijven worden overgemaakt. Na deze periode wordt de factuur geacht aanvaard te zijn.

 

10. Einde van het contract:

a. Tenzij de Partijen hierin uitdrukkelijk en schriftelijk anders voorzien, behoudens opzeg per aangetekende brief aan de maatschappelijke zetel minstens twee maanden voorhet einde van het contract, wordt het contract stilzwijgend hernieuwd bij het einde van elke periode, voor dezelfdeduur.

b. Bij eenzijdige verbreking door de opdrachtgever voor uitvoering van de opdrachten doch na bestelling is een verbrekingsvergoeding verschuldigd van 15 % op de hoofdsom (per opdracht, maand of per jaar) voorzien in de offerte met een minimum bedrag van 250 € .

c. S-Protection kan het contract te allen tijde beëindigen, zonder compensatie, indien de onderschrijver of een van zijn bestuurders of werknemers een overtreding begaat van relevante wetten en regelgevingen die daden van corruptie en verwante criminele of delictuele daden verbieden, verhinderen en strafbaar stellen.

 

11. Wijziging van het contract:

a. Alle eventuele wijzigingen aan de uitvoeringsmodaliteiten van het contract dienen schriftelijk aangevraagd te worden aan de directie van

S-Protection en door haar goedgekeurd te worden.

b. Indien S-Protection haar activiteiten of bepaalde activiteiten (bv mobiele diensten) in een streek beëindigt, behoudt S-Protection zich het recht voor om op elk ogenblik zich te herorganiseren en de overeenkomst te beëindigen of de prijzen aan te passen 60 dagen vanaf kennisgeving per aangetekend schrijven. De onderschrijver heeft hiertegenover het recht de overeenkomst te beëindigen na ontvangst van bovengenoemd, aangetekend schrijven, mits de betekening van een opzeg van 60 dagen of een andere opzeg in gemeenschappelijk overleg bepaald en dit per aangetekend schrijven.

c. Indien omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de Partijen, de uitvoering van de prestaties door S-Protection zeer moeilijk zouden maken of deze aanzienlijk zouden vertragen, dan verbinden Partijen zich ertoe te heronderhandelen over de voorwaarden van het contract.

 

 

12. Geschillen:

a. De verhouding tussen S-Protection en de klant wordt beheerst door het Belgisch recht.

b. Bij gebrek aan minnelijke schikking zal elk geschil met betrekking tot de opvatting en de uitvoering van onderhavig contract, alleen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

 

——————————————————-