+32 (0)14 53 82 50 info@s-partners.be

Algemene voorwaarden

Artikel I. Inschrijvingen

Elke aanvraag tot inschrijving moet schriftelijk gebeuren bij DMG ACADEMY CVBA (per brief, fax of email). De inschrijvingen worden aanvaard voor zover er nog plaatsen vrij zijn. De inschrijving is pas voltooid na ontvangst van het volledig ingevulde inschrijvingsformulier uitgegeven door DMG ACADEMY CVBA met de volgende preciseringen:
· Naam van de deelnemer
· Naam en datum van de opleiding
· Naam en adres van de werkgever of de instelling aan wie de factuur kan worden opgemaakt.
Bij ontvangst van het inschrijvingsformulier stuurt DMG ACADEMY CVBA een bevestiging naar de deelnemer of desgevallend naar de instelling die één of meerdere deelnemers heeft ingeschreven. In de bevestigingsbrief zal ook verder worden aangegeven waar de opleiding zal plaatsvinden. De eventuele attesten, certificaten of diploma’s zullen na de opleiding worden toegekend indien de deelnemer geslaagd is voor de examens en na volledige betaling van de factuur die betrekking heeft op de betreffende opleiding.

Artikel II. Annulering

Elke annulering moet schriftelijk gebeuren en worden gericht aan DMG ACADEMY CVBA. Een annulering van de inschrijving die door DMG ACADEMY CVBA wordt ontvangen minstens tien werkdagen voor het begin van de opleiding zal geen kosten met zich meebrengen. Voor elke annulering tijdens de laatste tien werkdagen vóór het begin van de opleiding zal DMG ACADEMY CVBA zich het recht voorbehouden om een forfaitair bedrag te factureren dat overeenstemt met 50% van de prijs van de opleiding. Indien er geen annulering is gebeurd vóór de aanvang van de opleiding zal steeds 100% worden gefactureerd.

Artikel III. Vereiste kennis

Voor bepaalde opleidingen is een zekere mate van voorkennis of technische ervaring vereist om voldoende inzicht te krijgen in de leerstof. DMG ACADEMY CVBA is niet verantwoordelijk ingeval de deelnemer niet beschikt over deze basiskennis.

Artikel IV. Pedagogisch materiaal

Het pedagogisch materiaal dat aan het begin van de cursus door DMG ACADEMY CVBA ter beschikking wordt gesteld is inbegrepen in de inschrijvingskosten. DMG ACADEMY CVBA behoudt de auteursrechten met betrekking tot de inhoud van deze cursussen. Elke reproductie, wijziging of openbaarmaking aan derden van het geheel of een deel van de cursussen of documenten, onder welke vorm dan ook, is niet toegelaten. De deelnemers zijn ertoe gehouden om DMG ACADEMY CVBA schadeloos te stellen voor elk verlies of elke beschadiging van het materiaal of de lokalen die door DMG ACADEMY CVBA ter beschikking worden gesteld.

Artikel V. Datum en duur van de opleidingen

DMG ACADEMY CVBA behoudt zich het recht voor om een opleiding te annuleren of uit te stellen indien het aantal deelnemers onvoldoende zou zijn en zal de deelnemers of de instelling die één of meerdere deelnemers heeft ingeschreven ten laatste één week voor de voorziene aanvang van de opleiding informeren. DMG ACADEMY CVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten of schade die worden veroorzaakt door een annulering of uitstel van de opleiding.

Artikel VI. Prijs van de opleidingen

In de prijs zijn inbegrepen de kosten van onderwijs, cursusmateriaal en eventuele retributies te betalen aan de FOD Binnenlandse Zaken. In de prijs zijn niet inbegrepen: transportkosten, maaltijden. Elke begonnen opleiding zal volledig worden gefactureerd. De aangeduide prijzen zijn exclusief BTW en zullen worden verhoogd met het toepasselijke BTW tarief. Bij de inschrijving wordt een voorschot van 100% van de factuur gevraagd. Dit voorschot dient contant te worden betaald. DMG ACADEMY CVBA behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment aan te passen.

Artikel VII. Andere

DMG ACADEMY CVBA behoudt zich het recht voor om het opleidingsprogramma aan te passen in functie van de technische ontwikkelingen en de toepasselijke wetgeving.
DMG ACADEMY CVBA is niet aansprakelijk voor de persoonlijke voorwerpen die door de deelnemers worden meegebracht naar de cursussen.

Artikel VIII. Praktijkopleidingen

De praktische opleidingen zullen worden gegeven door instructeurs van DMG ACADEMY CVBA op aangepaste plaatsen die eigendom zijn van DMG ACADEMY CVBA of op plaatsen die eigendom zijn van haar klanten. De deelnemers dienen de veiligheidsrichtlijnen van de instructeurs te volgen. In geval van niet naleving van deze richtlijnen zal DMG ACADEMY CVBA elke aansprakelijkheid afwijzen voor een ongeval waarbij één of meerdere deelnemers betrokken zouden raken. Sommige oefeningen die in het kader van de praktische opleiding worden uitgevoerd impliceren uit zichzelf een bijzonder risico. DMG ACADEMY CVBA doet de nodige inspanningen om dergelijke risico’s te vermijden, maar kan hiervoor geen garantie bieden. De deelnemers of hun werkgevers zorgen voor een voldoende verzekering tegen arbeidsongevallen. De betreffende verzekering voorziet in een afstand van verhaal tegen DMG ACADEMY CVBA

Artikel IX. Aansprakelijkheid en verzekeringen

9.01 Onverminderd het bepaalde in de hierna volgende artikelen, is de aansprakelijkheid van de Vennootschap beperkt tot een bedrag van €3.750.000,00 per schadegeval en per jaar voor lichamelijke letsels en stoffelijke schade gemengd.
9.02 DMG ACADEMY CVBA is niet aansprakelijk voor indirecte schade.
9.03 In geval van zware fout van de Vennootschap (of haar werknemers) heeft de onderschrijver een verhaal tegen de Vennootschap binnen de hierboven vermelde limieten.
9.04 De Vennootschap zal op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor enig verlies of enige kwetsuur, schade, kosten of onkosten van eender welke aard, die direct of indirect werden veroorzaakt door, voortvloeien uit of samenhangen met een daad van terrorisme, biologische of chemische verontreiniging of nucleair risico.
9.05 Om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding dient de onderschrijver elk schadegeval schriftelijk binnen de twee werkdagen na de vaststelling ervan aan de vennootschap te melden.
9.06 De onderschrijver zal volledig en voldoende bewijs dienen te leveren dat de schade ontstaan is door een fout van de Vennootschap evenals van de grootte van de schade. Verloren productie-uren evenals elke andere indirecte schade of gevolgschade zal nooit in aanmerking komen voor vergoeding.
9.07 De Vennootschap is enkel aansprakelijk voor de correcte uitvoering van de opdrachten vermeld in het contract.
9.08 De Vennootschap is verbonden door een middelenverbintenis.
9.09 Omstandigheden die redelijkerwijze niet kunnen worden voorzien of vermeden, die zich voordoen na de ondertekening van het contract en die de uitvoering ervan vanuit technisch of economisch standpunt abnormaal zwaar maken, zullen beschouwd worden als overmacht en laten de getroffen partij toe het contract op te schorten voor de duur dat deze omstandigheid zich voordoet. Het kan onder meer gaan om de volgende omstandigheden: stakingen of sociale problemen, tekort aan mankracht, ontbreken van transportmiddelen, ernstige elektronische problemen, informaticaproblemen, daden van terrorisme, nucleaire, chemische of biologische verontreiniging.

Artikel X. Boetebeding en nalatigheidsintresten

10.01 Facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. Facturen worden in elektronisch formaat verzonden, behoudens andersluidend verzoek van de onderschrijver. Indien de betaling van de factuur niet gebeurt binnen 8 dagen na de verzending van een aanmaning per aangetekend schrijven zal het bedrag van de factuur verhoogd worden met 10% (minimum €50,00) als forfaitaire schadevergoeding.
10.02 Indien de betaling van de factuur niet gebeurt binnen de 15 dagen na de bovenvermelde aanmaning heeft de Vennootschap het recht het contract onmiddellijk en zonder voorafgaande gerechtelijke machtiging te verbreken. Door deze verbreking wordt de onderschrijver verplicht onmiddellijk alle nog verschuldigde bedragen te betalen, evenals alle bedragen die normaal nog zouden worden gefactureerd tot de normale vervaldag van het contract.
10.03 Bovendien zijn er vanaf overschrijding van de betalingsdatum per aangevangen maand nalatigheidsintresten verschuldigd aan een jaarlijkse intrestvoet van 12% en zonder dat er hiervoor enige aanmaning nodig is.

Artikel XI. Geschillen

Het Belgische Recht is het enige recht van toepassing op dit contract, met uitsluiting van dit van andere nationale rechtssystemen. Bij afwezigheid van een minnelijke regeling wordt elk geschil naar aanleiding van dit contract enkel behandeld door de Rechtbanken van Turnhout en in voorkomend geval door de Vrederechter van het eerste kanton in Turnhout.

Bijzondere voorwaarden:

Er wordt een voorschot van 100% op de factuur gevraagd bij de bevestiging van inschrijving. Dit voorschot dient betaald te worden voor de start van de opleiding.
De wettelijk vereiste toegangsdocumenten dienen ten laatste de 1e dag van de opleiding bezorgd te worden. Elk onvolledig inschrijvingsdossier zal leiden tot uitsluiting van de opleiding. Deze opleiding wordt volledig gefactureerd.